Gizlilik Politikası

©2019 anneceblog.com | Gizlilik Politikası |

Gizlilik Politikası

www.anneceblog.com  (“anneceblog“)  olarak, ziyaretçilerimizin hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan tüm üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

İşbu Gizlilik Politikası ’nın amacı, www.anneceblog.com alan adlı internet sitesi ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “İlgili Kişi” olarak anılacaktır) tarafından Anneceblog ile paylaşılan veya Anneceblog, İlgili Kişi’nin Platform’u kullanımı sırasında işlediği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

 

Hangi Veriler İşlenmektedir? Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Nedir?

Gizlilik Politikası kapsamında siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek; sizlerle ilgili iletişimi sağlamak; hizmetler, ile ilgili bilgi vermek; trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak ve Site’nin güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, kişisel ilgi alanlarınız; sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik birtakım verilerinizi Gizlilik Politikası kapsamında işlemekteyiz.

 

Bu veriler haricinde, Site ziyaret sıklığı ve zamanları, Gizlilik Politikası kapsamında IP adresi, ziyaret edilen sayfaların istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verilerinde, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanmakta ve işlemekteyiz. Bu kişisel verileri Site’de sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirlerini de alarak işlemekte ve saklamaktayız.

 

Veri bankasında topladığımız birtakım verilerinizi, belirli aralıklarla gönderilecek olan dönemsel bilgilendirme çalışmaları, profillere yönelik özel faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmaları için ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanmaktayız. Anneceblog, sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı Gizlilik Politikası kapsamında anonimleştirmek şartıyla saklamakta serbesttir.

 

Veriler, anonimleştirildiklerinde bir kişiyi belirleyici olma özelliğini yitirmektedir ve bu anlamda kişisel veri olarak değerlendirilmemektedir. Üye anonim hale getirilmiş kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi sunmak amacıyla iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerle (Hosting Sağlayıcısı, Google, WordPress veri tabanı ve uygulamaları vb. hizmetleri sunan şirketlerle) ve kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak devlet mercileri ile paylaşabiliriz.

 

Anneceblog, Site’yi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Anneceblog yasalar karşısındaki yükümlülüklerin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile Gizlilik Politikası kapsamında paylaşabilecektir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağız.

 

​Kişisel verileriniz, zaman zaman doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ya da yurtdışı, bağlı çalıştığımız şirketler ve/veya iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, yurt içi ya da yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere Gizlilik Politikası kapsamında aktarılabilir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri:

– Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, İlgili Kişiler tarafından Site’de yer alan Gizlilik Politikası‘nda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Anneceblog, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Anneceblog taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. ​

 

Kişisel Veriler Ne Süreyle Saklanmaktadır?

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya Gizlilik Politikası kapsamında anonim hale getirilecektir.

Veri Güvenliği ve Gizlilik Politikası (NDJ Combi-D Sense Uygulaması)

Belirli veya tanımlanabilir bir kişiyle ilgili her türlü bilgi Kişisel Veridir.  Buna göre, Kişisel Verilerin tanımlanabilmesi için verilerin gerçek bir kişiye ait olması ve bu kişinin spesifik veya tanımlanabilir olması gerekmektedir.

Anneceblog, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca kişisel verilerin yetkisiz kişiler tarafından işlenmesini ve erişilmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almayı taahhüt eder. Bu kapsamda bilgi güvenliği kontrolleri de esas alınmakta ve Kişisel Verilerin korunması kapsamında işletilmektedir.

Kişisel Verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Anneceblog‘un faaliyet gösterdiği tüm lokasyonlarda fiziksel ve çevresel güvenlik çerçevesinde kontroller geliştirilmekte, Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin çalışanların ve tedarikçilerin görev ve sorumluluklarına odaklanan farkındalık programları hazırlanmaktadır. İdari yöntemlerin yanı sıra teknik güvenlik kontrollerinin uygulanmasına da önem verilmektedir. Bu kapsamda her türlü erişim için yetkilendirme ve onay mekanizmaları kurulmakta, düzenli olarak gözden geçirilmekte ve yapılan işlemler kayıt altına alınmakta, sistemlerde oluşabilecek güvenlik açıklarını tespit etmek amacıyla periyodik denetimler yapılmakta, veri aktarımı sırasında yetkisiz erişimin önlenmesi için kriptografik yöntemler kullanılmakta, oluşabilecek güvenlik olaylarına yönelik risk analizleri yapılmakta ve meydana gelen güvenlik olayları kayıt altına alınarak çözümlenmektedir.

 

Gizlilik Politikası Kişisel veri toplama koşulları:

 

Kişisel verilerinizi aşağıdaki koşullar altında toplayacağız:

 

Kullanıcımız olarak kaydolduğunuzda veya etkinliklerimize katıldığınızda; Hizmetlerimizi kullandığınızda,

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

Açık rızanıza tabi olarak, anneceblog tarafından kendisine tanınan hakların yasal gerekçelerle kullanılması ve korunması ile;

Şirket’in uygulama ve hizmetlerinin tanıtımı ve bildirimi, İş geliştirme faaliyetlerini yürütmek, pazar analizi yapmak ve kullanıcı portföyü oluşturmak kullanıcının talebi doğrultusunda ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde anketler ve oylama yoluyla kullanıcı görüşünü almak.

Kişisel Verileriniz, kaydolacağınız ve/veya katılacağınız web kaydı yoluyla otomatik yollarla elektronik ortamda toplanacak ve Anneceblog tarafından Anneceblog Kişisel Verilerin Korunması Politikası‘nda belirtilen süre boyunca saklanacaktır.

 

Kişisel Verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca vermiş olduğunuz açık rızaya dayalı olarak işlenecektir.

 

KVKK 7. maddesi uyarınca, işlenme sebeplerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinin sadece açık rızaya dayalı olarak gerçekleştirildiği hallerde, veri sahibinin rızasını geri çekmesi, Kanun’un 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerinde yer alan hakları çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyetinin veri sorumlusu tarafından kabulü ve kişisel verilerin saklanması.  Gereken azami sürenin dolmasına rağmen, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasını haklı gösterecek bir koşulun bulunmadığı hallerde imhası sağlanacaktır.

 

Anneceblog, bir teknik iletişim dosyası (Çerez) kullanarak web sitesinin kullanımı hakkında bilgi edinebilir. Ancak kullanıcılar, teknik iletişim dosyası gelmeyecek veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde uyarı verilecek şekilde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler. Çerezlerin detaylı kullanımı için lütfen Çerez Politikamızı ziyaret edin.

 

Kullanıcılar, Anneceblog kendileri hakkında ne tür bilgiler tuttuğunu öğrenmek için ücretsiz olarak yazılı bilgi talep edebilirler. Olası düzeltmeler, engellemeler veya bilgilerin silinmesi talepleriniz – yasaların gerektirdiği ölçüde, derhal işleme alınır.

 

Gizlilik Politikası Veri Sahibinin Hakları:

 

Kişisel Verilerinize erişme ve Anneceblog‘dan kişisel verilerinizi düzeltmesini veya silmesini isteme ya da Kişisel Verilerinizin işlenmesini kısıtlama veya buna itiraz etme hakkına sahipsiniz; uygulanabilir olduğunda, geri çekmeden önce onayınıza dayalı işlemenin yasallığını etkilemeden onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. İlgili kişinin haklarını düzenleyen KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, [email protected] e-posta adresi üzerinden iletebilirsiniz.

Fikri Mülkiyet Hakları:

Sitede sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Sitenin; her türlü tasarım, alan adı, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, kodlar, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil olmak üzere tüm hakları anneceblog’a ait olarak veya anneceblog tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır.

Kullanıcı, Sitede yayınlanan bilgileri, anneceblog’un telif hakkına konu bilgi ve çalışmalarını dağıtamaz, satamaz, sergileyemez, çoğaltamaz; bu kapsamda başkaca bir çalışma türetemez. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya anneceblog’un önceden yazılı izni olmaksızın link vermek yasaktır.

 

Annece yaşadığım tecrübelerimi paylaştığım, duygularını anladığım ve ortak olduğum yazılarımdan haberdar olmak için @anneceblog instagram sayfamı takip edebilirsiniz. 
anneceblog.com‘da yer alan tüm bilgiler anne içgüdüsüyle ve tecrübesiyle yazılmıştır.”